Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I open Firefox & choose a website from bookmarks & then want to close that particular website Firefox completely closes when the black x is hit on the toolbar showing the websites I've been on. Then I have to reopen firefox to get to any other websit

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox completely closes when I am done with a website. I then have to reopen Firefox for each website I want to go to.

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded Firefox the first time a month ago

Firefox completely closes when I am done with a website. I then have to reopen Firefox for each website I want to go to. == This happened == Every time Firefox opened == I downloaded Firefox the first time a month ago

Giải pháp được chọn

Are you clicking the close X on the title bar? Using that close X will close that browser window.

Does it also happen if you use File > Close Tab (Ctrl+W) or middle-click the tab on the tab bar ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Are you clicking the close X on the title bar? Using that close X will close that browser window.

Does it also happen if you use File > Close Tab (Ctrl+W) or middle-click the tab on the tab bar ?