Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where do I locate firefox.exe directory

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 18030 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I locate or get to the firefox.exe program in Windows 7 professional?

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded it

Giải pháp được chọn

Right click the desktop shortcut or Start menu item and check the Target line in the Properties.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Right click the desktop shortcut or Start menu item and check the Target line in the Properties.