Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashing with no add-ons or plug-ins

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

Yesterday, I removed all of my add-ons and deleted all of my plug-ins except for Mozilla Default. Firefox ran smoothly all day yesterday after that. Now today, it's beginning crashing again. (RtlpWaitForCriticalSection | RtlEnterCriticalSection) is the signature of the crash. I don't know what's causing this at all. There is nothing left that could be contributing to this as far as I can tell.

Crash ID(s)

2b285d73-4386-4bcf-8755-742722100729, 8b3a715c-6f1c-45b0-8057-ce9f92100729

Tất cả các câu trả lời (1)

more options