Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I added a theme, my "Curriculum Committee" bookmark in the toolbar became "Curriculum Commit." Can I resize the button?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've edited the bookmark to "Curriculum Comm" and this fits the space provided. Is there anyway to increase the space provided for a bookmark in the toolbar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can set a higher max-width (e.g. none)

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#personal-bookmarks .bookmark-item {max-width: none !important;}


Add code to userChrome.css below the @namespace line.

See http://kb.mozillazine.org/Editing_configuration#How_to_edit_configuration_files

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào