Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot remember secret phrase for iphone mozilla app

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Cannot remember secret phrase for iphone app

This happened

Every time Firefox opened

installation

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Wrong forum, this is the location of the Firefox Home iPhone App Support Forum: https://support.mozilla.com/en-US/forum/6