Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I need to install Firefox on Windows XP Pro that cannot connect to Internet until after Firefox installs. Need a stand-alone install program that does not require an internet connection.

  • 1 trả lời
  • 38 gặp vấn đề này
  • 253 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi shar03

more options

I cannot install Firefox on a Win XP Pro computer. Proxy server will not allow Internet access until Firefox is running. Microsoft Internet Explorer cannot go through the Proxy (too complicated to put details here). I need a binary install cor XP Pro that can completely install Firefox without an Internet Connection.

This happened

Not sure how often

== "Not sure how often" is N/A. Can't install Firefox. Proxy will not allow Internet access until after Firefox installed. MSIE does not work with Proxy Server.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Get thumb drive ...go to computer with internet access.... download to thumb drive..... take thumb drive to computer needing Firefox.... install