Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The search is not on top on the screen how do you put it back, i can't get to my bookmarks, i can't get to file, edit, of anything how do i get those back?

  • 1 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The search is not on top on the screen how do you put it back, i can't get to my bookmarks, i can't get to file, edit, or anything of that type. How do i get those back?

This happened

Every time Firefox opened

== Two days ago

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.