Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes at startup in safe mode and new profile

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Firefox will not start without crashing. I have tried safe mode, new profile, and followed the instructions at http://support.mozilla.com/en-US/kb/Firefox+crashes+when+you+open+it

I am not sure what to do next.

Crash ID(s)

bp-34e67aa2-21b8-437c-847a-c3ccf2100728

User Agent

Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.5.24 Version/10.54

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When I restarted the computer Firefox worked again.

Maybe this should be added to the help documentation.