Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Im having issues in Firefox 4 Beta 2 with osx 10.6. command+c will not work

  • 6 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mbringmann

more options

command+c will not copy, but command+v will. Right click copy works.

This happened

Every time Firefox opened

== Beta 2

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

i have the same problem

more options

Same problem, same OS, same 4.0b2 version...

more options
more options

Hmm... it my case it seems it's because of "Delicious Bookmarks" v2.1.072

With this extension disabled, command+c works again. Thanks.

more options

Yes, removing the Delicious Bookmarks addon fixed it for me too. Thanks!

more options

I have this problem, but I do not have Delicious Bookmarks installed. I restarted in Safe Mode and command-c still did not work. Very oddly, ctrl-c did work!