Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

shift-left-click to save file

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 152 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

shift-left-click used to trigger "save file", how is this (re-)configured to old behaviour?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn