Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i reach you when p c crashes????

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

how do i reach you when my p c is crashed

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is Firefox crashing or is your PC crashing?

If Firefox is crashing, you should see the Mozilla Crash Reporter. See the attached screenshot