Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

05timbyd: When going to Firefox from

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

If Foxfire has not been started, two windows open if I try to go to a site from an application other than Foxfire. If Foxfire is already running with it's window closed, only one window opens if I try to go to a site from an application other than Foxfire.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please contact us on live support. There we can betetr assist you. and get more information from you in regards to this issue.