Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

wjack2010: firefox keep crashing

  • 1 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

i have downloaded the latest firefox but when i click it to open it it crashes and it show crash report and its happing sine yesterday. i cant go to any pages because its not opening, i have delete it from my computer when i download it again it still same it wont open.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thankyou please come onto live chat we will assist you there