Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installed ff4b2. The procedure point RtlCaptureContent could not be located in the dynamic library KERNEL32.dll

  • 1 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

installed ff4b2 on win2000, ff3.6.8 installed already. created new folder for ff4b2. try to start ff4b2 both in regular mode and safe mode. in both cases get an error "The entry point RtlCaptureContent could not be located in the dynamic library KERNEL32.dll

Crash ID(s)

checked in ff3.6.8, no crash ID's are recorded.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There's a Bug report filed about that message, it has to do with dropping support for W2K in 4.0. https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=577486