Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no problem with ff.i just need some good suggestions.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I'm using and old dell inspiron 2600 with verizon broadband which i really don't need. i only use pc to surf the net for news & research & the occasional email. i hardly use the phone at all and would like to cancel this landline and use a newer product like a tablet or smart phone with wireless capability that would reduce my monthly phone/broadband bill of about $90. any suggestions would be much appreciated. tony nj

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That's not really a Firefox support issue.

more options

Get a Nokia N900 that Firefox mobile will run on.