Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot add bookmarks with bm and/or all extensions disabled

  • 1 trả lời
  • 15 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Using FF 3.6.8. Upgraded from FF2 a few months ago when I found "Old Manage Bookmarks" extension that allows me to see all bookmarks and folders at various tree levels in one window. But since upgrading, I cannot add a bookmark for a current webpage by any method other than create new bookmark, copy and paste URL. Certainly no one-click method. Have disabled my two bm extensions (one noted above and Add BM Here), and then all extensions, to see if problem vanishes. It stays. On Windows XP SP3.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn