Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to open two copies of ffx at same time, using two different profiles?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

how to open two copies of ffx at same time, using two different profiles? I want two sets of tabs available.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See this KB article: http://kb.mozillazine.org/Opening_a_new_instance_of_Firefox_with_another_profile

That is not officially endorsed by Mozilla, and it is fraught with perils, use at your own risk to losing data or other problems.