Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have a mac with OS 10.3.9. I have Firefox 2.0.0.11. Is there another upgrade besides Firefox for OS 10.4. Where will I find it?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I need to upgrade my Firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The latest Firefox version for your OS is Firefox 2.0.0.20

http://download.mozilla.org/?product=firefox-2.0.0.20&os=osx&lang=en-US