Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Crashes - Application Error - Instruction at "0x780a77a9"

  • 1 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Hello, as a result of a Virus (now removed) I am now unable to open Firefox. When I try to I get this box.

"firefox.exe - Application Error

The instruction at "0x780a77a9" referenced memory at "0x780a77a9". The memory could not be "written".

Click on OK to terminate the program."

Anyone with any solutions would be very welcome. I even tried installing the new version of firefox & nothing changed.

Thanks, Jloshea

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Join us on live support as we need more information that we will not be able to post on here.