Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want my new tabs to open to my home page instead of being blank. Can't I have this???

  • 3 trả lời
  • 39 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rmgross1

more options

When I open a new tab, I want it to open to my home page, not be blank. Seems so simple and obvious, but I've not figured out how to make it happen. Thanks!

When I open a new tab, I want it to open to my home page, not be blank. Seems so simple and obvious, but I've not figured out how to make it happen. Thanks!

Giải pháp được chọn

Install an extension that adds that feature to Firefox.

New Tab Homepage extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/777 or NewTabURL extension https://addons.mozilla.org/firefox/2221/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Install an extension that adds that feature to Firefox.

New Tab Homepage extension: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/777 or NewTabURL extension https://addons.mozilla.org/firefox/2221/

more options

Thank you, thank you, thank you!!!

more options

Found the answer in another thread discussing the same problem. Hit Ctrl and click the Home icon at the same time. Works great!