Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox constantly crashing

  • 2 trả lời
  • 64 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

How do I get all parts of Firefox off my hard drive so I can reinstall an older version? Now that I've had 3.6.6, 3.6.7 and 3.6.8 on my MacBook running OS 10.6.4, ALL versions are still crashing. Furthermore, now that I reinstalled 3.5.11, it, too now crashes periodically, though not continually.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

i dont have any other versions installed - firefox just wont open under 10.6.4

more options

Over the last few versions Firefox has become very unstable. With 3.6.8 it crashes constantly!!