Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'm no longer able to use hotmail. I'm on windows 98 and use firefox 2.0.0.20

  • 1 trả lời
  • 65 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Just today, about an hour ago, I can no longer work the hotmail site. I can't upgrade my system, it's windows 98. I use firefox 2.0.0.20

URL of affected sites

http://www.hotmail.com

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)