Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I cleane cache

  • 1 trả lời
  • 137 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

how I clean cache of browser

Giải pháp được chọn

In the menus select Tools > Clear Recent History For the time range to clear select Everything If the list of items is not selected click on the arrow icon next to Details In the list make sure that Cache is the only thing selected Click Clear Now

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 31

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

In the menus select Tools > Clear Recent History For the time range to clear select Everything If the list of items is not selected click on the arrow icon next to Details In the list make sure that Cache is the only thing selected Click Clear Now