Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update \ Installation Problems

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bocko

more options

Hi Expert,

My home PC is run on Win XP and has a Firefox 3.6 browser along with other browsers. Whenever, an update is automatically downloaded, I get a message that 3.6.x is available but you're not authorised to install. I'm not connected to any network nor have any proxy settings. This happens even when I try to install the download afresh after logging in as administrator. My user rights and other restrictions remain as 'Not Configured'. This does not happens for other installations or browsers.

Please help.

K.Vee.Shanker.


This happened

Every time Firefox opened

== A month back

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have multiple user account on your computer?