Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I get a message of "Firefox has stopped closing" everytime I open sites.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When Firefox loads certain pages like Yahoo, Facebook and Youtube, Firefox closes and I get a message of "Firefox has stopped running." or something like that.

Crash ID(s)

Signature: SkypeFfComponent.dll@0x440c3

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Disable the Skype extension, it is known as problematic. http://kb.mozillazine.org/Problematic_extensions