Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where do I find the add-in READER that I installed in firefox?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

I installed the READER in my browser. I get the message that the add-in is installed but cannot find it in any of the tabs (File, View, Tools, etc) and I cannot see any READER icon. How can I access it?

== I added Firefix READER

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you talking about https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/184617/?src=api ? You need to contact the developer of the Extension directly.