Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Setting Yahoo as e-mail editor

  • 1 trả lời
  • 43 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Whenever I click on a link that I want to e-mail, the computer opens up Microsoft Office Word as e-mail editor and my link is never sent. Is there any way to change it to Yahoo mail as my e-mail editor

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn