Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to rid Firefox of email avatars?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

How can I delete Avatars from Firefox emails. Have tried everything and nothing works

This happened

Every time Firefox opened

== always

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't do email, it's a web browser.

If you are using Firefox to access web mail, you need to seek support from your service provider or a forum for that service.

If your problem is with Thunderbird, see this forum for support. http://www.mozillamessaging.com/en-US/support/ or this one http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=39