Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My green arrow to return to the previous page has disappeared

  • 2 trả lời
  • 191 gặp vấn đề này
  • 821 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

The green arrow I use to return to the previous page has disappeared

This happened

Just once or twice

Giải pháp được chọn

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT+ V T M (CTRL+V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6)

Other toolbars

View|Toolbars|Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View|Toolbars|Customize| Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Hope this helps!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)

Press ALT+ V T M (CTRL+V T M on Macs) on your keyboard. This should restore the menu bar (Firefox 3.6)

Other toolbars

View|Toolbars|Select the desired Toolbar

Other steps to try

Try restoring the default set by going to View|Toolbars|Customize| Restore Default Set. This will put the toolbars back in the default place

Safe Mode

You May need to reset toolbars and controls via Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode Make sure you completely close Firefox first. When you get to the Safe Mode window, select Reset toolbars and controls and then Make Changes and Restart.

Hope this helps!

more options
  • If, on Windows, in Firefox 3.6 the menu bar is hidden then press and hold the Alt key down or press F10, that should make the "Menu Bar" appear
  • Go to "View > Toolbars" and check-mark "Menu Bar" with a click on it to make that permanent. See Restore the Menu bar in Firefox).
  • Make sure that you have the "Navigation Toolbar" and the "Bookmarks Toolbar" visible: "View > Toolbars"
  • If items are missing then see if you can find them in the "View > Toolbars > Customize" window
  • If you see the item in the Customize window then drag it back from the Customize window to one of the toolbars.
  • If, in "View > Toolbars > Customize", you do not see that item then click the "Restore Default Set" button

See also Back and forward or other toolbar buttons are missing and Customize Firefox controls, buttons and toolbars See http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization