Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why is my slideshow showing double in Firefox, but shows only once in Explorer. I used Aleo to make the html code for my slideshow. can anyone help? here is an example: www.thepetalfarm.com

 • 1 trả lời
 • 4 gặp vấn đề này
 • 25 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I uploaded an Aleo Slideshow and for some reason it is doubling up on Firefox. However, in Explorer it is only showing one slideshow (which is correct). please see www.thepetalfarm.com for example.

This happened

Every time Firefox opened

== I uploaded the slideshow online

Giải pháp được chọn

I see two OBJECT tags for IE and also two EMBED tags for Firefox in the source code of that page (View > Page Source). The first one is in the HEAD section and the second one in the BODY section. You need to remove the object / embed code in the HEAD section of that page. <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="458" height="380">

 <param name="movie" value="slide.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <param name="allowFullScreen" value="true" />
 <param name="allowScriptAccess" value="always" />
 <param name="wmode" value="transparent">
 <embed src="slide.swf"
    quality="high"
    type="application/x-shockwave-flash"
    WMODE="transparent"
    width="458"
    height="380"
    allowFullScreen="true"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    allowScriptAccess="always" />

</object>

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I see two OBJECT tags for IE and also two EMBED tags for Firefox in the source code of that page (View > Page Source). The first one is in the HEAD section and the second one in the BODY section. You need to remove the object / embed code in the HEAD section of that page. <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="458" height="380">

 <param name="movie" value="slide.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <param name="allowFullScreen" value="true" />
 <param name="allowScriptAccess" value="always" />
 <param name="wmode" value="transparent">
 <embed src="slide.swf"
    quality="high"
    type="application/x-shockwave-flash"
    WMODE="transparent"
    width="458"
    height="380"
    allowFullScreen="true"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
    allowScriptAccess="always" />

</object>