Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated to FF 3, now it is gone. Back to 2.0. Bookmarks etc. are gone.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Shawn

more options

Update to recent version of FF. Went to open today...wouldn't open. Went through the apps tab and opened there and its the 2.0 version!! where is the updated version with all the bookmarks, etc.??? This is on a Mac.

today

User Agent

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.22.7 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7

Tất cả các câu trả lời (1)

more options