Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it possible to block advertizers from directing ads to me?

  • 1 trả lời
  • 64 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I'm tired of shopping on a website and then going to a news site only to see ads from the shopping sites as if I'm being tracked and the ads are being customized for me. This happens all the time. I've recently seen Zappos.com and Bobbiebrown.com do this. Is there a way to prevent shopping sites from tracking me?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Have you considered blocking ads altogether? AdblockPlus https://addons.mozilla.org/firefox/1865/ Also, read this: http://adblockplus.org/en/getting_started