Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox does not work

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Himanshu Garg

more options

I tried to get rid of an add on that I did not want and instead I think I got rid of firefx now when I open firefox I get a google screen and there are no book marks

This happened

Every time Firefox opened

== I tried to get rid of an add on

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Open firefox in Safe Mode to see whats happened. Or I suggest you to completely uninstall firefox by following the steps given here http://kb.mozillazine.org/Uninstalling_Firefox and then install it again.

Most times whenever there is some problem its better to do this to have a new engine rather than the used deteriorated engine.

more options

I uninstalled it and installed it and when I click on it it still shows me the google screen - there are no bookmarks and it shows firefox nowhere