Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

version 3.5.11 vs 3.6.7/upgrades

  • Không có trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I received automatically a Firefox upgrade to install yesterday. After it was installed, a message announced that I was running 3.5.11. Subsequently, I found out that the latest and greatest version is 3.6.7. When yesterday's upgrade was sent to me, why was it for an "older" version (although I do understand that 3.5.11 is still supported) rather than for the latest and greatest version -- 3.6.7? Again, why not just upgrade me to 3.6.7? Then, I could forget about your download instructions for the latest and greatest version. Thank you.