Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes -Signature and ID from crash report:ID: 4a6fe122-4395-43f7-b2c3-492342100719 Signature: NOWImaging_Moz.dll@0x3bca

 • 1 trả lời
 • 22 gặp vấn đề này
 • 6 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyE

more options

Firefox keeps crashing

Crash ID(s)

ID: 4a6fe122-4395-43f7-b2c3-492342100719

Giải pháp được chọn

That crash report points to a file, NOWImaging_Moz.dll, as the likely cause of the crashing. This file is not a part of Firefox, but a Google search indicates it is part of an extension, probably SlipStream SP Image Decoders.

Check your list of extensions, if you have that one try disabling it to see if that stops the crashing. To disable an extension do this:

 1. Click the Tools menu and then select Add-ons . The Add-ons window appears.
 2. In the Add-ons window, click the Extensions panel. The list of installed extensions appears.
 3. Click the name of an extension the list to select it.
 4. Click Disable to disable the selected extension.
 5. Click Restart Firefox .
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That crash report points to a file, NOWImaging_Moz.dll, as the likely cause of the crashing. This file is not a part of Firefox, but a Google search indicates it is part of an extension, probably SlipStream SP Image Decoders.

Check your list of extensions, if you have that one try disabling it to see if that stops the crashing. To disable an extension do this:

 1. Click the Tools menu and then select Add-ons . The Add-ons window appears.
 2. In the Add-ons window, click the Extensions panel. The list of installed extensions appears.
 3. Click the name of an extension the list to select it.
 4. Click Disable to disable the selected extension.
 5. Click Restart Firefox .