Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I'd like my Bookmarks to view on the left side of page (as they used to) and I can't find how to do that. Is this possible and why have they moved?

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scott M. Sanders

more options

Bookmarks are now on the right side of my browser window and I'd like to put them back on the left side. Please help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

They moved after I installed Marginize. Removing Marginize moved it back.

You have Marginize, so this is likely it.