Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do I need to download the latest version?

  • 2 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi popkon

more options

I received a notification of a Firefox update. I clicked "restart Firefox" and the following message came -- you're running Firefox 3.5.11and for security reasons we recommend downloading the latest & greatest version. I assumed 3.5.11 is the latest version. Since I'm running it, what am I being asked to download?

Giải pháp được chọn

Firefox 3.6.7 is the latest stable version of Firefox. That said, you can still use 3.5.11 as normal, if you want, since it is still supported and includes all the latest security fixes. Firefox 3.5.11 and Firefox 3.6.7 are the two versions of Firefox that are supported. If you're using anything bellow that, you need to upgrade. Otherwise, you don't.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 3.6.7 is the latest stable version of Firefox. That said, you can still use 3.5.11 as normal, if you want, since it is still supported and includes all the latest security fixes. Firefox 3.5.11 and Firefox 3.6.7 are the two versions of Firefox that are supported. If you're using anything bellow that, you need to upgrade. Otherwise, you don't.

more options

upgrade my firefox with 3.5.11