Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After 3.6.7 installed and the system booted, the system32 folder opened.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

After Firefox 3.6.7 installed and my system booted, the system32 folder opened on the desktop. It never happened before the new update installed and now the system32 folder opens every time I start the PC.

== I updated to Firefox 3.6.7