Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Please help me get the pictures of the puppies I selected off the back of my tool bar. Thank you.

  • 1 trả lời
  • 36 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

I'm disabled, I did the FF update, I quickly picked the puppies I find it to be a huge distraction need it OFF, please help me get if off, regular toolbar background is what I need. Puppies are causing seizures Please help and thank you.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Tools > Add-ons > Themes, click "Default", click "Use Theme"

See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+themes+with+Firefox#Managing_themes_and_personas