Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Import..." immediately says "No programs that contain bookmarks, history or password data"

  • 2 trả lời
  • 19 gặp vấn đề này
  • 382 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

Trying to import passwords which have been exported from a previous FF installation. When I go to "File" -> "Import..." I immediately get a message "No programs that contain bookmarks, history or password data".

System: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.6) Gecko/20100628 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.6

Giải pháp được chọn

From which browser do you want to import data?

There aren't many browsers on Linux that you can import from. See Importing

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

From which browser do you want to import data?

There aren't many browsers on Linux that you can import from. See Importing