Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

impossible d'afficher correctement cette page web http://www.mini-iac.com/TrainingLibrary/tabid/121/Default.aspx

 • 1 trả lời
 • 7 gặp vấn đề này
 • 142 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Issue

Firefox is having problems with certain web sites

Description

Cette page web refuse de s'afficher correctement

URL of affected sites

http://www.mini-iac.com/TrainingLibrary/tabid/121/Default.aspx http://www.mini-iac.com/portals/0/Education/PPT/Basic_2010.htm

Troubleshooting information

La page n'est pas afficher correctement

Firefox version

3.6.6

Operating system

Windows 7

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)

Plugins installed

 • -NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.3"
 • Default Plug-in
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Shockwave Flash 10.1 r53
 • GEPlugin
 • 4.0.50524.0
 • Google Update
 • Next Generation Java Plug-in 1.6.0_20 for Mozilla browsers

Giải pháp được chọn

That is an Microsoft Office document.

It works for me more or less with the Open Office plugin, but you probably need IE to see it properly. ---

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That is an Microsoft Office document.

It works for me more or less with the Open Office plugin, but you probably need IE to see it properly. ---