Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Had ff for 6 months w/perfect pics, just updated to 3.6.6, now I get cloudy pics, how do I fix?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've had firefox for 6 months & I always had perfect pictures on my Facebook & other sites, I just updated ff to there 3.6.6. & now all the pics are cloudy & ugly & I hate that! What do I do so the pictures on all pages & all sites are perfect all the time like it use to be?

This happened

Every time Firefox opened

== I updated to ff 3.6.6.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options