Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have firefox 4 beta on Windows XP - do I need vista or W7 to have that orange menu button on the left? on my notebook with Vista FF4 looks different than on pc with XP - why?

  • 1 trả lời
  • 138 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

what do I have to do to have that orange button in FF4 on Win XP?

Giải pháp được chọn

Right-click the Menu bar (File, Edit, etc) and click on the Menu bar item in that Context menu, so the check-mark is gone.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 96

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Right-click the Menu bar (File, Edit, etc) and click on the Menu bar item in that Context menu, so the check-mark is gone.