Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I hard-copy all of my bookmarks into WORD in text form ?

  • 2 trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 2120 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I want to save all of my bookmarks in hard-copy form in text form in WORD. So I have document listing the web addresses of all of my bookmarks. How do I do this? Thank You!

Giải pháp được chọn

Export your bookmarks in HTML format to a file, then open that file in Word.

Bookmarks > Organize Bookmarks -> Import & Backup - Export HTML...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Export your bookmarks in HTML format to a file, then open that file in Word.

Bookmarks > Organize Bookmarks -> Import & Backup - Export HTML...

more options