Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes in html5 videos

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 357 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Aways when click in html5 video, firefox crash.

URL of affected sites

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/4.0b1/whatsnew/

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

See http://kb.mozillazine.org/Plugin-container_and_out-of-process_plugins


You can discuss issues with Minefield 4.0 nightly and beta builds at the MozillaZine Firefox Builds forum. That forum is better suited to discuss such issues. You need to register on the MozillaZine forum site in order to post at that forum. See http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=23

more options

Thanks Cor-el, If helps, the FF4 and Opera 10.6x did´t crash on Windos XP, They both crash on Windows 2000 only.

The HTML5 call subsystem on DirectX ?

I will try the install crash reporter later.