Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Computer had suspected virus, so my tech wiped it back to original and then reloaded my programs. My long list of Mozilla Firefox Bookmarks were all gone. How do I find them?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My computer tech suspected a virus problem so he wiped my computer back to original settings and then reloaded my files back onto computer. When he did this my long list of bookmarks were all gone and I don't know how to get them back.

My computer tech suspected a virus problem so he wiped my computer back to original settings and then reloaded my files back onto computer. When he did this my long list of bookmarks were all gone and I don't know how to get them back.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unless that tech did a backup of your Firefox bookmarks before he restored the original settings, your bookmarks are gone. You might want to ask him if he did a backup, and if not, ask him why not.