Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox screwing with keyboard keys

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
more options

If I have history enabled in Firefox and clear everything with everything checked my keys on my keyboard get remapped. It is only doing this since I installed the latest Firefox and does not happen in any other web browser. Additional if I change the settings to never remember history then it does this until I set it back to have a history Anyone else having this issue?

Troubleshooting information

I have tired multiple keyboards and multiple browsers. Only does it in Firefox on a fresh install on win xp. only thing installed is XP and Firefox.

If I have history enabled in Firefox and clear everything with everything checked my keys on my keyboard get remapped. It is only doing this since I installed the latest Firefox and does not happen in any other web browser. Additional if I change the settings to never remember history then it does this until I set it back to have a history Anyone else having this issue? == Troubleshooting information == I have tired multiple keyboards and multiple browsers. Only does it in Firefox on a fresh install on win xp. only thing installed is XP and Firefox.