Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I press Ctrl+Shift+N, new window open and redirect to velmedia ? what is this?

  • 1 trả lời
  • 51 gặp vấn đề này
  • 37804 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I press Ctrl+Shift+N, new window open and redirect to velmedia ? what is this?

This happened

Every time Firefox opened

== I press Ctrl+Shift+N

Giải pháp được chọn

Shift+Ctrl+N is the command to restore the last closed window. History > Recently Closed Windows

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 16

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Shift+Ctrl+N is the command to restore the last closed window. History > Recently Closed Windows