Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am attempting, with no success, to export my bookmarks from my desk computer to my laptop. Both computers are on a network. How does one export the bookmarks to another computer?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

How does one export bookmarks? I wish to transfer a copy of my bookmarks from my desktop to my portable. Both computers are on a network. Running Firefox 3.5.3 on both machines. Operating system is Windows XP Pro service pack 3.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Bookmarks > Organize Bookmarks -> Import & Backup - Export HTML... - then Bookmarks > Organize Bookmarks -> Import & Backup - Import HTML... - from file

more options