Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i cofirm what version of firefox im using

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moses

more options

i downloaded the upgrade to 3.6 and dont know if it worked

Giải pháp được chọn

Reminding you that the version you are using is currently discontinued and is no longer supported. It is several unpatched bugs and security exploits holes that have been fixed in future Firefox versions. You can get latest version of Firefox at www.getfirefox.com . You can check what version you have by going to Help--About Mozilla Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Reminding you that the version you are using is currently discontinued and is no longer supported. It is several unpatched bugs and security exploits holes that have been fixed in future Firefox versions. You can get latest version of Firefox at www.getfirefox.com . You can check what version you have by going to Help--About Mozilla Firefox